बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित )

Contact Us

Babaji Datey College
Shivaji Nagar
Yavatmal – 445 001
Maharashtra, India
Tel – 07232 – 244053, 239900
Website – www.dateycollege.edu.in

बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय
शिवाजी नगर
यवतमाळ 445 001
फोन – 07232 – 244053, 239900
मोबाईल नंबर – 9822217188

वेबसाईट – www.dateycollege.edu.in