बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित )

Scholarship

शिष्यवृत्ती व सवलतप्राप्त विद्यार्थ्यांकरिता शुल्कासंबंधी नियम

 • आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (ई.बी.सी.) सवलत, तसेच सरकारकडून मिळणारे शुल्क माफी व अन्य सर्व शिष्यवृत्त्या, गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्याला मिळू शकतात. प्रवेश घेतांना त्यासंबधीचा अर्ज भरुन देण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याची आहे.
 • आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (ई.बी.सी.) सवलत घेऊन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला ज्या महिन्यात त्याची उपस्थिती 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल त्या महिन्याचे पूर्ण शुल्क भरावे लागेल. भारत सरकार शिष्यवृत्ती मिळविणारा विद्यार्थी ज्या महिन्यात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थित असेल त्या महिन्याचे पूर्ण शुल्क त्याच्याकडून वसूल केले जाईल.
 • शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्याचे प्रयोगशाळा शुल्क किंवा इतर शुल्क शासनाकडून मिळाले नाही तर ते विद्यार्थ्याला भरावे लागेल.
 • ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.
 • भारत शासन शिष्यवृत्ती, ई.बी.सी. सवलत तसेच इतर सवलतींकरिता दिलेल्या मुदतीत अर्ज भरावा.
 • शिक्षणविभागाकडून कोणत्याही कारणास्तव सवलतधारक विद्यार्थ्यांना EBC/PTC/STC/OBC इत्यादि फी सवलती मंजूर न झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरावे लागेल. तसेच शासनाने वेळोवेळी वाढवलेले शुल्क विद्यार्थ्याला भरावे लागेल आणि वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे लागेल. शिष्यवृत्ती अर्ज नामंजूर झाल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयावर राहणार नाही.
 • आवश्यक अटी व पात्रता पूर्ण करणाऱ्या इतर मागासवर्ग (ओ.बी.सी.) संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती व फी माफीची सवलत दिली जाईल. त्याकरिता जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
 • आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (ई.बी.सी) सवलत घेणारे विद्यार्थी व शासनाकडून शिष्यवृत्ती घेणारे विद्यार्थी यांना शासनाकडून जे शुल्क मिळणार नाही तेवढेच भरावे लागेल.
 • समाजकल्याण विभागाकडून जी फी सवलत प्राप्त होणार नाही त्याची फी महाविद्यालयात भरावी लागेल.

शासकीय शिष्यवृत्ती आणि सवलतींबाबत नियम व आवश्यक कागदपत्रे

भारत सरकार शिष्यवृत्ती (मागासवर्गीयांकरिता) Government of India (GOI) Scholarship

 1. पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला व विद्यार्थ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र
 2. पूर्वी शिष्यवृत्ती मिळत असल्यास त्याचा आदेश क्रमांक.
 3. शिक्षणात खंड पडला असल्यास खंड प्रमाणपत्र.
 4. उन्नत व प्रगत गट प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)
 5. इ. 10 वी ची गुणपत्रिका व टी.सी. ची झेरॉक्स प्रत
 6. आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. Bank Linking पावती जोडणे आवश्यक.
 7. उत्पन्न मर्यादा रू. 1,00,000/- असलेल्या OBC/VJNT/SBC विद्यार्थ्यांकरिता ही शिष्यवृत्ती आहे.
 8. SC व ST विद्यार्थ्यांकरिता उत्पन्न मर्यादा रु. 2,50,000/- राहील. यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास Freeship देय राहील.
 9. एकाच पालकाचे फक्त दोन पाल्य शिष्यवृत्तीकरिता पात्र राहतील.
 10. वरील दोन्ही सवलतींचे अर्ज न भरल्यास पूर्ण फी भरावी लागेल.
 11. शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाईन भरावा व त्याची एक प्रत कार्यालयात सादर करावी.
 12. समाजकल्याण विभागाकडून जी जी सवलत प्राप्त होणार नाही ती फी संबंधितांना महिवद्यालयात भरावी लागेल.

.बी.सी. सवलत (कनिष्ठ महाविद्यालय)

 1. इ.बी.सी. सवलत पुढे चालू ठेवण्यासाठी शैक्षणिक सत्र 2017-18 चे अर्ज दोन प्रतीत
 2. उत्पन्नासंबंधीचा दाखला 15,000/- चे आत असावा.
 3. मागील सत्रातील अपत्यासंबंधीचा दाखला वडिलांची सही व सरपंचाची किंवा दंडाधिकारी यांचे सही व शिक्क्यासह दोन प्रतीत.
 4. वडील मरण पावल्यास मृत्यूचा दाखला.
 5. मागील वर्षीचे इ.बी.सी. मंजुरीचे आदेश क्र. व दिनांक, प्राचार्यांची स्वाक्षरी व शिक्क्यासहित दोन प्रतीत सादर करावे.

.बी.सी. सवलत (वरिष्ठ महाविद्यालय)

 1. इ.बी.सी. सवलतीचा फॉर्म ऑनलाईन पद्धतीने भरावा.
 2. रेशन कार्ड
 3. रु. 1,00,000/-च्या आत उत्पन्न असल्याचा दाखला (तहसीलदाराच्या स्वाक्षरीचा)
 4. आधार कार्ड
 5. मागील वर्षाची गुणपत्रिका, टी.सी.
 6. चालू वर्षाची प्रवेश पावती
 7. शिक्षणक्रमात खंड पडला असेल तर त्या कालावधीतील खंड प्रमाणपत्र (दंडाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे)