बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Junior College Professors

प्राध्यापकाचे नाव

विषय

प्रा. श्रीमती जयश्री सं. चापोरकर संगीत
प्रा. डॉ. स्वाती म. जोशी संगीत
प्रा. रुकेश म. पंचभाई इंग्रजी/पर्यावरण
प्रा. डॉ. वैशाली व. बेडेकर संस्कृत/राज्यशास्त्र
प्रा. कु. आशा हो. गादे गृहअर्थशास्त्र